Ansökningar och skolinspektionen

ANSÖKNINGAR

Vi hjälper er med tillståndsprövning för etablering av ny skola, byte av huvudman eller utökning av skola i annan kommun. Hjälpen omfattar rådgivning i samband med ansökan – hur ni gör elevprognoser, beskriver ekonomi, pedagogiska arbetssätt, elevhälsa, skolbibliotek, mm. Dessutom hur ni kan gå vidare om ni får avslag från Skolinspektionen samt hur ni byter huvudman för skolan vid tillståndsprövning.

SKOLINSPEKTIONENS BESÖK

De tre vanligast förekommande bristerna i Skolinspektionens rapporter är:

  • Systematiskt kvalitetsarbete.
  • Uppföljnings av verksamhetens resultat.
  • Förebyggande arbete mot kränkande behandling.

Våra insatser och våra verktyg anpassas alltid specifikt efter de synpunkter som Skolinspektionen eller kommunen (fristående förskolor) har på er verksamhet. Vi hjälper också till med kommunikation och dokumentation med myndigheter. Dels för att få en så smidig dialog som möjligt och inte överarbeta, dels för att prioritera och planera arbetet på rätt sätt, så att det normala arbetet kan fortgå utan nämnvärd störning.

Utgångspunkten för våra insatser och analyser är gällande skollag, förordningar, nationella styrdokument samt övriga lagar som påverkar skolverksamheten såsom kommunallagen, aktiebolagslagen, diskrimineringslagen m fl.

Resultatet av vårt gemensamma arbete fungerar ofta som en grund för ett kvalitetslednings-/verksamhetssystem, som kan användas i ert vardagsarbete och för kommande inspektioner, efter våra insatser är genomförda.