Experthjälp, utbildning & projekt

Vi tillhandhåller konsulter med mycket lång erfarenhet inom skola och kommun. Vi anpassar våra projekt till era metoder och önskemål och tar hänsyn till rådande lagar och styrdokument som påverkar skolan – både direkt och indirekt.

Vi genomför utbildning på plats hos kund eller på distans i samband med våra utvecklingsprojekt. Exempel på utbildningsinsatser:

  • Systematiskt kvalitetsarbete i skolan – navet i skolutvecklingen, från skollag till vardagsarbete
  • Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan – kvalitetslyft genom styrning och pedagogiskt kretslopp
  • Kurs i skolanalysens ABC för huvudman och enhet – A. Struktur, B. Processmål, C. Kunskapsresultat
  • Användarutbildning i styrmodell och moduler i Stratsys IT-system för planering, styrning, uppföljning, analys och dokumentation.

PROJEKT

Vi synkroniserar statlig styrning med era styrprinciper och vi arbetar både ”uppifrån-och-ner” (från huvudman) och nerifrån-och-upp” (från klass/årskurs/enhet). Utgångspunkten är era roller och ansvarsområden utifrån ”skolans uppdrag” och er verksamhet – centralt (VAD & VARFÖR) och på enhetsnivå (HUR). Tillsammans med Stratsys genomför vi projekt där vi tar ansvar för olika delar avseende styrmodell och funktioner i IT-stödet. Vi har ett standardiserat projektupplägg som gör projekten tids- och kostnadseffektiva..

Tre värdeord som vi använder i våra projekt är engagemang, systematik och uthållighet. Vi tar alltid hänsyn till både skolans värderingar och systematik, så projektet inte hämmas eller stannar av för att man glömmer bort att ta tag i befintliga kulturen.