Skolans verksamhetsmodell

”Skolans verksamhetsmodell” består av ett antal konkreta verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, och handböcker, som kan användas helt fristående eller som en samverkande helhet. Den kan jämföras med ett paraply som tar ett helhetsgrepp på verksamheten och som ger er varningssignaler i rött och gult innan de stora molnen börjar torna upp sig. Lyser det grönt kan ni fälla ner och lugnt jobba vidare.

Modellen består av en huvudkomponent benämnd Förbättringshjulet® och en underkomponent benämn Kvalitetshuset® SER (School Effectiveness Research). Grunden för modellen är decenniers samlade kunskap från nationell och internationell verksamhetsutveckling byggd på vetenskap och fakta. Vi kombinerar Total Quality Management (TQM) med tillämpningen av Skollagen (2010:800), förordningar och läroplaner för olika skolformer.

Skoldialogen VERKSAMHETSMODELLEN med IT-stöd.PDF

FÖRBÄTTRINGSHJULET®

“Ledstång” för styrning, uppföljning och uthålligt förbättringsarbete i fyra steg:
1-Planera: Nulägesanalys, vision, långa mål och läsårsvisa etappmål som sammanfattas i en verksamhetsplan eller måldokument för styrning och genomförande.

2-Genomföra: ”Årshjul” för årligen återkommande aktiviteter/rutiner och ”projekthjul” för förbättrande aktiviteter – på alla nivåer samt även jämförelse och analys av hjulen.

3-Utvärdera: Uppföljning, analys och värdering av mål och nyckeltal. Med sk. ”avvikelseanalys” i kontrollrummet eller i utvärderingsrapporter, kan du snabbt fokusera på de nyckeltal som signalerar rött och gult och kräver insatser (vanligtvis 5-15% av totalt antal nyckeltal).

4-Förbättra & Redovisa: Framtagning förbättringsåtgärder för prioriterade områden i utvärderingen samt dokumentation av utfall, analys och åtgärder i en slutlig resultatredovisning, som också innehåller planerade insatser för kommande läsår.

KVALITETSHUSET®

Den illustreras i form av ett hus för att öka förståelsen för skolans uppbyggnad, underhåll och stabilitet – både avseende struktur, systematik och kultur. Metoden baseras bl a på SER-School Effectiveness Research och SIR- School Improvement Research.

En helhetssyn och styrfilosofi baserat på W Edwards Demings 14 punkter för gemensamt ansvarstagande och långsiktig kvalitetsförbättring bestående av fem element:

1-Det undre skiktet i grunden: Skolans kultur med kollegial samverkan och barnet/eleven i centrum.

2-Det övre skiktet i grunden: Skolans struktur byggd på stabila pedagogiska metoder i enlighet med skolans styrdokument.

3-Pelaren till vänster: ”Rätt från mig” innebär att läraren undervisar barnet/eleven utifrån de riktlinjer som finns i läroplanen och utifrån varje individs förutsättningar.

4-Pelaren till höger: ”Rätt till barnet/eleven” innebär att lärande och utveckling sker i den takt som eleven kan tillgodogöra sig kunskap.

5-Taket: Binder samman allt och handlar om ständiga förbättringar. Utan det kan inget kvalitetsarbete drivas framåt. I vår modell sammanfattad i FÖRBÄTTRINGSHJULET®.