Skolans verksamhetssystem

I samarbete med Stratsys AB, som är ledande leverantör av IT-system för verksamhetsstyrning och uppföljning, erbjuder vi en komplett lösning för kommunal och privat verksamhet. Vi vänder oss både till små, medelstora och stora förskolor, skolor och kommuner.

SKOLDIALOGEN Verksamhetsmodell och IT-stöd.PDF

“MIN SIDA”

Visar ditt ansvar och är din personliga vy i systemet. Det gör att du som rektor, förskolechef, arbetslagsledare, lärare och huvudman sätter fokus på ”rätt saker”.

PLANERING och STYRNING

Koppling mellan målområden, etappmål, nyckeltal och aktiviteter visualiseras grafiskt med en ”röd tråd”. I din handlingsplan finns färdiga mallar för alla områden i läroplanerna. Du får en tydlig vägledning om mål, styrtal och åtgärder med en steg-för-steg guide. Mål- resultatstyrningen omfattar alla nivåer i skolan från huvudman till klass.

ÅRSHJUL, RUTINER och PROJEKT

Hantera och synkronisera årshjul på alla nivåer i organisationen – klassrummet, enheten och huvudmannen. T ex rutiner för introduktion i förskolan, utvecklingssamtal, förebyggande arbete mot kränkningar, bedömning och betygsättning, miljöarbete och rapportering. Du arbetar med både årligen återkommande rutiner i ”årshjul” och förbättrande aktiviteter i syfte att öka måluppfyllelsen i ett ”projekthjul”. Dessa aktivitetsformer kan jämföras och analyseras för varje målområde i modellen.

UPPFÖLJNING och ANALYS

Du får korrekt beslutsunderlag via ”kontrollpanelen” som ger en överblick över hela er skolverksamhet. Här visas nyckelinformation och trender, på olika nivåer och i olika färger, från läroplanens alla huvud- och delområden nedbrutna i huvudmål, etappmål, nyckeltal och tillhörande förbättringsaktiviteter som kan härledas nivå-för-nivå genom hela organisationen. Med hjälp av ”måttanalys” kan du jämföra olika nyckeltal i er styrmodell i samma graf för att se orsakssamband mellan olika processmål och resultatmål. Vi kan hämta in data från lärplattformar, administrativa system, enkäter, nationell statistik mm på olika sätt beroende på frekvens och omfattning.

RAPPORTERING och DOKUMENTATION

Skapa enkelt rapporter i systemet t ex en årlig verksamhetsplan, likabehandlingsplan och två eller flera utvärderingsrapporter. Du kan rapportera och sammanställa beslutsunderlag på alla nivåer, utifrån olika perspektiv – utbildning, barn/elev, miljö, personal, ekonomi mm. Alla rapporter kan anpassas efter er grafiska profil.

CHECKLISTA OCH SJÄLVANALYS

Modul för att fastställa nuläge och kontrollera att verksamheten stäm­mer överens med lagar och skolformsvisa läroplaner. Sammanställning av svar, åtgärder och kommentarer. Metod och checklistor finns på flera nivåer och sammanfattas under begreppet INDICATOR®. Se även ”Mål, årshjul & analys” under ”Nulägersanalys”.

VARDAGSFÖRBÄTTRINGAR (Kaizen)

Modul för att administrera och kvalificera alla typer av förbättrings­förslag i verksamheten. Syftet är inte att ersätta ”förbättringstavlor” eller lappar på väggen, utan snarare komplettera dessa genom att skapa både överblick av förslag och arbete samt återblick vad man föreslagit tidigare.Systemet håller ordning på hela processen från förslag, prioriteringar, test till beslut att införa förbättringen eller att arkivera den för eventuellt framtida behov.

MÖTESHANTERING

Konkret stöd för att prioritera, besluta och faktiskt genomföra. Funktioner för att förbereda, genomföra och följa upp möten. Tydligare mötes- och beslutsordning skapar mer tid för att prata pedagogik och utvecklingsom­råden inom förskolan och skolan.