Handböcker för systematiskt kvalitetsarbete

Böckerna “Från skollag till vardagsarbete” ger värdefull handledning och svar på hur du kan skapa en undervisning som ständigt förbättrar förutsättningarna för att öka måluppfyllelsen i det pedagogiska arbetet. Böckerna beskriver hur du framgångsrikt omsätter skollagens krav på förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan i vardagen för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete.

Böckerna ger dig praktiska exempel på:
-Hur du sätter mål och hur du genomför med hjälp av “årshjul”.
-Hur du utvärderar resultatet av ditt arbete.
-Hur du arbetar med ständiga förbättringar i vardagen.
-Hur du dokumenterar ditt arbete med styrande och redovisande dokumentation.
-Vem som gör vad av huvudman resp. förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Boken “Det pedagogiska kretsloppet – från mål till resultat” ger vägledning för en målstyrd utbildning och undervisning som bygger på Lgr11 och skollagen. Den ger handledning i hur man kombinerar systematiskt kvalitetsarbete med mål- och resultatstyrning för grundskolan.

Boken ger dig praktiska exempel på:
-Hur du i klassrummet tillämpar Skollagen och Lgr11.
-Hur du kopplar ihop läroplanens huvudmoment med konkreta och mätbara SMARTA mål®
-Hur du fördelar roller och ansvar mellan huvudmannen och skolan.
-Hur du använder “styrande” Måldokument och “redovisande” Resultatredovisning.
-Hur du skapar “årshjul” på flera nivåer i din utbildningsverksamhet.
-Hur du använder “kvalitetshuset” för både din kultur och struktur.

Boken “Det pedagogiska kretsloppet – ett kvalitetslyft för förskolan” ger vägledning för en målstyrd pedagogisk verksamhet i förskolan som bygger på den reviderade läroplanen Lpfö 98 och skollagen. Den ger handledning i hur man kombinerar systematiskt kvalitetsarbete med mål- och resultatstyrning i förskolans vardag.

Boken ger dig praktiska exempel på:
-Hur du i barngruppen tillämpar Lpfö 98.
-Hur förskolan och huvudman kan genomföra verksamheten med hjälp av ett “pedagogiskt kretslopp”.
-Tillämpningar av Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.
-Konkreta och mätbara SMARTA mål® i förskolan.
-En praktisk metod för utveckling i förskolan med hjälp av ”Kvalitetshuset® SER”.

Beställning av böckerna sker i extern webbshop

Adlibris
https://www.adlibris.com/se/sok?q=skoldialogen
Bokus
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=Skoldialogen
Läromedia
http://www.laromedia.se