skoldialogen har skrivit skolanalysen med verktyg för praktisk undervisning i skolor

Konkreta verktyg
och metoder

Skoldialogens ”verksamhetsmodell” består av olika verktyg i form av metoder, mallar, målbilder, checklistor, handböcker anpassade för olika skolformer. Nedan ger vi en kort förklaring till verktygen som kan användas enskilt eller som en hel ”verktygslåda” i ditt utvecklingsarbete.

Tyngdpunkten ligger på grundstruktur, processer, utvärdering, prioritering samt hur man arbetar med mål- och resultatstyrning. De begrepp är registrerade varumärken av Skoldialogen (Catalyt AB) markeras med ett ®.

Verktyg anpassade för olika skolformer

”Förbättringshjulet®”: Systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar: planera- genomföra-utvärdera-förbättra-dokumentera.

”Kvalitetshuset®”: Helhetssyn och styrfilosofi för både struktur och kultur baserat på SER- School Effectiveness Research och SIR-School Improvement Research.

”SMARTA mål®”: Metod och mallar för anpassning av nationella mål och riktlinjer till konk- reta mål i vardagen – både för den enskilda skolan (enheten) och för huvudman.

”Uppdragsprocessen”: Metod och mallar för att omsätta skolans uppdrag till processer där ”undervisningprocessen” spelar en central roll.

”INDICATOR®” analysen: Metod och mallar för nulägesanalys bestående av bl a checklistor anpassade för olika delar av styrdokumenten – helheten, läroplanen och skollagen.

”Utvecklingstrappan”: Metod baserad på internationella utmärkelsemodeller med koppling till INDICATOR analysen som behandlar skolans mognadsnivå och utvecklingspotential inom systematiskt kvalitetsarbete.

”Prioriteringsmatrisen”: Metod med koppling till INDICATOR analysen för att identifiera och prioritera aktiviteter som är ”Viktigt och bråttom”, ”Viktigt och mindre bråttom”, ”Mindre viktigt och bråttom” respektive ”Mindre viktigt och mindre bråttom”.

”Förbättringsplanen”: Metod för själva förbättringsarbetet både för skolan som helhet och på gruppnivå där behoven finns listade inom olika områden och vilka av dessa som är prior- iterade under läsåret. Planen ska utgöra grunden för huvudmannens prioritering av resurser.

Två återkommande begrepp i boken som är värda att notera är:

Skolans styrdokument: Omfattar skollagen, skolförordningen, läroplanen och föreskrifter från myndigheter (betygskriterierna).

Kvalitetssystem: Baseras på bl a ”skolans styrdokument” och arbetas fram och underhålls av huvudmannen. Systemet/metoden omfattar rutiner och struktur för att leda och driva både huvudmannens verksamhet och den enskilda skolan. Det kan omfatta delegationsordning, gemensam dokumentation, avvikelsehantering, klagomålshantering, uppföljning av plan för kränkningar, granskning av verksamheten, arbetssätt, ämnesdidaktik m.m. Kortfattat kan vi kalla det för ”skolverksamhetens manual” som inte nödvändigtvis behöver vara digitaliserad – men det underlättar även för mindre verksamheter.

Vill du veta mer om Skolanalysens verktyg och metoder?

Kontakta oss för mer information och offert för boken.