skoldialogen har skrivit skolanalysen med verktyg för praktisk undervisning i skolor

Om boken

Skolanalysen handlar om vår samlade erfarenhet från praktiskt arbete i skolor och kommunförvaltningar i Sverige kring strukturerad undervisning och dess utfall. Fokus för bokens innehåll är på struktur, nationella mål för undervisning, systematik och rutiner samt resultatanalys och förbättringsförmåga. Detta har omsatts till konkreta verktyg, exempel och checklistor.

Det finns mycket skrivet om VAD som ska göras men väldigt lite om HUR. Ett genomgående tema i våra projekt är utmaningen att kunna omsätta skollagen och läroplanen till något praktiskt som fungerar i vardagen.

Innehållet utgår från följande tre centrala perspektiv som vävs samman till en helhet.

Boken ger exempel på hur man analyserar kunskapsutveckling och undervisningens resultat på klassnivå, stadienivå, skolenhet och huvudmananivå i grundskolan. Dels för styrning och uppföljning på respektive nivå, dels för att skapa förutsättningar för huvudman att tilldela resurser utifrån varje enskild skolenhets behov.

Som extra bonus finns checklistor och bilagor om hur uppföljning och analys kan gå till och hur man kan jämföra resultat över tid – både lokalt och nationellt.

Roger J Danielsson är skolchef, senior rådgivare i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsarbete. Författare av ett antal böcker inom området tjänstekvalitet och ledningsarbete. Opinionsbildare och bloggare inom skolområdet.

Jan Söderlund är konsult och utbildare inom systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Författare till böcker inom området, opinionsbildare samt grundare av Skoldialogen som aktivt verkar för att utveckla förskolor och skolor.

Figur som beskriver innehållet i boken Skolanalysen

Tidigare utgivna böcker av Skoldialogen

”Från skollag till vardagsarbete för grundskolan” utgiven 2012.
”Från skollag till vardagsarbete för förskolan” utgiven 2012.
”Från skollag till vardagsarbete gör gymnasieskolan” utgiven 2013.
Handböcker om målstyrning, systematik och rollfördelning.

”Det pedagogiska kretsloppet – från mål till resultat” utgiven 2013.
Handbok om tillämning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan.

”Det pedagogiska kretsloppet – ett kvalitetslyft för förskolan” utgiven 2015.
Handbok om tillämpning av systematisk kvalitetsarbete i förskolan.

”Skolanalysen” utgiven 2023.
Handbok om hur du sätter mål och genomför analys i skolan.

Vill du veta mer om Skolanalysen?

Kontakta oss för mer information och offert för boken.