Mål, Årshjul & Analys

LÅNGA OCH KORTA MÅL

I läroplanen finns det en mängd olika nationella övergripande mål och riktlinjer – men lagen säger att de ska vara lokalt anpassade och specifika. Väl anpassade mål för huvudman och enheter, är helt avgörande för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Ett mål som är för allmänt, för orealistiskt eller inte mätbart, är inget bra mål och i vissa fall inget mål alls, utan istället en aktivitet. Vi hjälper er med ”hantverket” att skapa sk. SMARTA mål*) och på vilken nivå målen ska sättas och följas upp. Det gäller både långa mål och korta sk. etappmål för varje läsår. Notera att etappmålen ska sättas så långt ner i organisationen som möjligt och sedan summeras upp till huvudman. Om ni inte har någon löpande uppföljning och analys från tidigare läsår behövs en ”nulägesanalys” för att kunna sätta mål. Vet man inte var man står så är det mycket svårt att sätta mål. Läs mer under ANALYS.
*) SMARTA: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Ansvarstilldelat.

ÅRSHJUL OCH PROJEKTHJUL

Ett bra sätt att få struktur i det dagliga pedagogiska arbetet månad-för-månad, är att skapa sk. ”årshjul”. Vi hjälper er att strukturera aktiviteter och rutiner och skapa samspel mellan huvudman, enhet, barngrupp/klassrum och barn/elev. Vi skiljer på ”årshjulet” som består av årligen återkommande aktiviteter”och ”projekthjulet” som består av punktinsatser eller förändringar av befintliga rutiner, för att öka måluppfyllelsen. Vi brukar likna det vid en cykel, där framhjulet styr (projekt) och bakhjulet som driver den dagliga verksamheten (återkommande).

Ju mer sk. ”strukturkapital” ni bygger upp genom ”årshjul” och rutinbeskrivningar, desto mindre behöver ni ”uppfinna hjulet” varje år. Ni minimerar också risken att förlora denna kunskap, när personal slutar.

ANALYS

”Skolanalys” och ”Individanalys”

”Skolanalysen” bygger på skolan som helhet och dess verksamhet utifrån skollagen, förordningar och läroplanen. Analysen utgår från tre huvudbeståndsdelar.
1. Struktur
2. Undervisningsprocessen
3. Kunskapsresultatet (klasser, årskurser, enheter och huvudman).

”Skolanalysen” ska jämföras med ”individanalysen” som handlar om i vilken grad eleven når gällande kunskapskrav i olika ämnen och årskurser och som ligger till grund för utvecklingssamtal och IUP. Notera att ”individanalysen” inte behandlas här.

 

Vi hjälper till att öka ”analyskunskapen” på alla nivåer:
-Struktur, processmål och metoder för att redovisa kunskapsresultat.

-Uppföljning och analys enligt ”styrkedjan: huvudman-enhetsnivå-individnivå”.

-Analys av anpassade processmål för läroplanen och koppling till elevmål i kurs- och ämnesplanen.

-Analys av trender (VT-1, VT-2, VT-3) och samband mellan olika nyckeltal inom t ex ”normer och värden”, ”elevinflytande”, pedagogisk process” och ”kunskapsresultat”.

-Analys genom färgkodade avvikelser från målen. Exempel för en skola: 37 anpassade mål och 84 nyckeltal som speglar läroplanen får ett resultat med 10% röda, 30% gula och 60% gröna, där fokus läggs på röda och eventuellt gula.

-Utveckling av det pedagogiska arbetet baserat på vår avvikelse- och sambandsanalys.

-Integration av verksamhetssystem med enkätverktyg, offentlig statistik och lärplattformar för import av bl a provresultat, bedömning och betyg.

”Nulägesanalys” och ”Detaljanalys”

Syftet med nulägesanalys är att hitta relevanta insatser så att skolverksamheten kan höja kunskapsresultat och öka likvärdigheten. Underlag för att starta en nulägesanalys är att hitta komponenter på tre olika nivåer för Struktur-Process-Kunskapsresultat.

Vi erbjuder konkreta metoder och checklistor för nulägesanalys. Vår utgångspunkt är alltid ”från helhet till detaljer”. Metoden är uppbyggd i olika steg och baseras på internationella utmärkelsemodeller, skollagen och gällande styrdokument. Första steget bygger på Kvalitetshuset® SER med tillämpningen av olika delar. Problemområden identifieras nivå-för-nivå, för att i slutet studera detaljerna. Samlingsnamnet för vår nulägesanalys är INDICATOR®.

  • INDICATOR® – Checklista/arbetsmöte för hela verksamheten
  • INDICATOR® – Checklista för undervisningsprocessen
  • INDICATOR® – Checklista för struktur – skollag
  • INDICATOR® – Läroplansindex i %

Dessa nulägesanalyser kan kompletteras med andra verktyg som t ex BRUK.

”Utvecklingstrappan”

När nuläget är fastställt kan ni placera er skolverksamhet i ”Utvecklingstrappan” som består av fem huvudsteg (totalt åtta steg). Detta för att klargöra var ni befinner er och bli motiverad att nå etappsegrar. NOTERA: Det är enklare att kliva uppåt ju längre upp i trappan ni befinner er, därför har vi delat in den i delsteg på de lägre nivåerna.

FÖRBÄTTRINGSARBETE & DOKUMENTATION

Vi erbjuder en metod för att prioritera förbättringsområden samt dokumentera det som genomförs i Förbättringshjulet. Jobbar ni kontinuerligt med detta, blir det ett naturligt inslag i er vardag med god styrning, uppföljning och förberedelse inför inspektioner.

I syfte att skapa engagemang hos personalen för systematiskt kvalitetsarbete, har vi även en metod och modul (IT) för ”vardagsförbättringar” baserat på Kaizen med vecko- eller månadsmöten. Den fångar och administrerar alla typer av förbättringsförslag från små till stora.